Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Kallelse & anmälan föreningsstämma avseende 2022 års verksamhet OSA 20 april

Publicerad tisdag 11 apr, 20:11

Det är dags att anmäla sig till årets föreningsstämma som äger rum den 29 april 08:00.

Du kan deltaga fysiskt i Åre på Hotell Granen eller digitalt.

Du anmäler dig genom att logga in på https://www.totthouse.com/ - för att anmäla dig går du in på "mitt konto" högst upp till höger- scrollar ner för att skriva ja i fältet för fysiskt deltagande - ange då antalet personer som kommer att deltaga fysiskt på Hotell Granen, alternativt skriv ja för anmälan digitalt. Anmäler du dig digitalt kommer senare få instruktioner om att ladda ner en app via Nabo för att möjliggöra röstning

Alternatvit, anmäl dig till styrelsen@totthouse.com- ange då om du kommer deltal fysiskt (antal personer) eller digitalt.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

För Brf Totten 2:67, Tott House

Avseende 2022 års verksamhet

Lördag den 29 april 2023, kl 8:00 på Granen i Åre. Deltagare kan också delta digitalt.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Förslag om stadgeändringar
  2. Motion om att bygga bastu
  3. Motion om försäljning av förråd
 18. Avslutande

Styrelsen/Brf Totten 2:67, Tott House

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.